دکترتیرنگ رضا نیستانی

دکتر تیرنگ رضا نیستانی

متخصص تغذیه و رژیم درمانی

دکترای تغذیه بالینی و رژیم درمانی از دانشگاه تهران
دكتری تخصصي (Ph.D.) تغذیه (گرایشهای ایمنی شناسی و بیوشیمی)دانشگاه علوم پزشکی تهران

اینجا صحبت از نخوردن نیست. ✅اینجا صحبت از درست خوردن، متعادل کردن دریافت کالری با خرج آن و ترک عادات مضر و به کار گرفتن عادات مفید در خوردن و زندگی کردن، است. 🌱

مطب دکتر نیستانی