بیماری‌های مختلف ممکن است به طرق گوناگون بر وضعیت تغذیه‌ای بیماران تاثیر گذارند و درعین حال وضعیت تغذیه‌ای بیمار یکی از مهمترین عوامل تعیین‌کنندۀ پاسخ به درمان و پیش‌آگهی بیماری است.بسیاری از بیماری‌ها همچون بیماری‌های عفونی تب‌دار، برخی از بیماری‌های گوارشی